Yhdistyksen säännöt

 

OLARIN KOULU JA KOTI -YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

______________________________________________________________

 

 

 

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Olarin koulu ja koti -yhdistys ry

ja se toimii Olarin koulun ja lukion yhteydes­sä ja sen kotipaikka on Espoo.

 

 1. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

 

 • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa

 

 • tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia

 

 • tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

 

 • toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

 • perehtyy koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen

 

 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä koulun kanssa

 

 • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja koulun välistä viestintää

 

 • pitää yhteyttä koulun toimijoihin sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

 

 • voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa

 

 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon.

 

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksua sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

 

 1. Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssä mainitun koulun oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

 

 

 

 

 1. Jäsenmaksu

 

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

 

 1. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. . Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsen voidaan erottaa sen toimintavuoden loputtua, kun jäsenen lapsi siirtyy pois yhdistyksen piirissä olevasta koulusta.

                                   

 1. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita yksi opettajajäsen, jolle voidaan valita yksi tai kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kahdesti lukukaudessa tai, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallituksen niin päättäessä voivat hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistua hallituksen kokouksiin myös olematta itse fyysisesti läsnä, esimerkiksi puhelimen tai videoyhteyden välityksellä.

 

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön taikka hallituksen jäsenen kanssa.

 

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.–31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 1. Yhdistyksen vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syyskuussa. Yhdistyksen vuosikokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen internet-sivuilla julkaistavalla kokouskutsulla, josta tulee samassa ajassa lähettää sähköposti tai muu vastaava kirjallinen ilmoitus kaikille niille jäsenille, jotka ovat antaneet tällaisen yhteystiedon yhdistykselle. Lisäksi koulun niin salliessa kutsu toimitetaan jäsenille koulun oppilaiden kautta.

 

 1. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus.

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 

 1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja

toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.

 

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta edelliseltä tilikaudelta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

 

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

 

 1. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.

 

 1. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

 

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

 

 1. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

 

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 1. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Kun yhdistys on päätetty purkaa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.