Vuosikokouskutsu 2018

Moikka vanhempi/huoltaja!

Nyt on tarjolla mahtava tilaisuus päästä tekemään hyviä ja kivoja juttuja ja edistämään kodin ja koulun yhteistyötä!

OKKYn (Olarin koulu ja koti-yhdistys) toiminnassa mukana oleminen on mukavaa, eikä vaadi mitään erityistä osaamista tai valtavia panostuksia. Jos joskus olet halunnut tehdä hyvää ja olla jossain yhteisessä kivassa mukana, niin tässä on nyt siihen mainio tilaisuus! Vanhempainyhdistyksen toiminnassa mukana oleminen antaa hyvän näkymän ja ymmärryksen koulun toimintaan ja oppilaasi toimintaympäristöön siellä.  

Miten tähän pääsee mukaan?

Olet lämpimästi tervetullut OKKYn vuosikokoukseen!

Aika 8.10.2018 klo 18

Paikka Opinmäen koulukeskus, Lillhemtintie 1, Espoo

Ohjelmassa:

Kokous on hyvin tärkeä, sillä tässä kokouksessa nykyinen vanhempainyhdistys jakaantuu yhtenäiskoulun ja lukion erillisiin vanhempainyhdistyksiin. OKKY ry jatkaa Olarin koulun vanhempainyhdistyksenä ja lukiolle perustetaan myöhemmin uusi vanhempainyhdistys.

Vuosikokous & sääntömääräiset asiat

Tervetuloa mukaan!

Satu Kullas, puheenjohtaja


Vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Vuosikertomuksen esittäminen
 6. Tilinpäätöksen esittäminen
 7. Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 9. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 10. Yhdistyksen sääntömuutosten hyväksyminen
  • OKKYn muutos yhtenäiskoulun vanhempainyhdistykseksi
  • Lukiolle on tarkoitus perustaa oma vanhempainyhdistys (lokakuussa 2018)
 11. OKKYn varojen jakaminen uusien yhdistysten kesken
  • Käyttövarat: EHDOTUS: OKKYn tilillä olevat käyttövarat jaetaan uusille yhdistyksille tasan (50-50).
  • Stipendirahasto on purettu ja varat on päätetty jakaa (18973,65 €) kevään 2017 oppilasmäärien perusteella (eli tilanne ennen koulun ja lukion jakautumista ja alakoulun perustamista Olarin kouluun): peruskoulu 269 oppilasta, lukio 388 oppilasta. EHDOTUS: Stipendirahastossa olleita varoja käytettäisiin jatkossakin vain stipendeihin.
  • OKKY hallinnoi lukion vanhempainyhdistykselle siirtyviä varoja, kunnes yhdistys on perustettu ja toiminta käynnistetty.
  • iPad- tili siirtyy uudelle lukion vanhempainyhdistykselle heti kun se on mahdollista.
 12. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kuluvalle toimintavuodelle
 13. Talousarvion vahvistaminen kuluvalle toimintavuodelle
 14. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 15. Hallituksen jäsenten valinta
 16. Yhden toiminnantarkastajan ja yhden varahenkilön valinta
 17. Muut asiat
 18. Kokouksen päättäminen

Luonnos OKKYn säännöt 2018

KASVATUSYHTEISÖN VANHEMPAINYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on _____________________ ry

ja se toimii ______________________ (päiväkoti, koulu, oppilaitos) yhteydessä ja sen kotipaikka on ______________________(kunta).

 1. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää lasten ja nuorten vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
 • tukea koteja ja kasvatusyhteisöjä terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille ja nuorille sekä edistää heidän hyvinvointiaan
 • tuoda esille vanhempien näkemyksiä kasvatusyhteisöjä, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia lasten ja nuorten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • perehtyy kasvatusyhteisön toimintaan ja opetuksen järjestämiseen
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä kasvatusyhteisön kanssa
 • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja kasvatusyhteisön välistä viestintää
 • pitää yhteyttä kasvatusyhteisön toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
 • voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti kasvatusyhteisöä, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa
 • seuraa kunnallista päätöksentekoa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksua sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.

 1. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä 1 §:ssä mainitun kasvatusyhteisön /mainittujen kasvatusyhteisöjen vanhemmat, muut huoltajat sekä henkilöstö. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös jäsenmaksun maksamalla, jolloin hallitus ei erikseen hyväksy jäsenyyttä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa jokaisella yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

 1. Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

 1. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, tai jättämällä jäsenmaksun maksamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-12 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.8.–31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta.

 1. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään lokakuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

 1. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, Wilma- viestillä ja/tai sosiaalisen median kautta..

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.
 9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  

Kun yhdistys päätetään purkaa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Ennakkotarkastettu 26.01.2018

SUOMEN VANHEMPAINLIITTO

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.